НОВИНИ

Фондация “Общество на децата” обявява прием за нов член на борда на директорите.
Фондация “Общество на децата” е неправителствена организация, създадена през 2015г., работеща в обществена полза.
Основната цел е подкрепа развитието на децата, чрез защита на техните права и предоставяне на иновативни социални услуги.

Ролята на членовете на борда е:

 • Изграждане на солидна организационна структура на Фондацията
 • Подкрепа и развитие на талантливи служители
 • Огласяване постиженията на децата, включени в програмите

Как лидерите с високи стремежи постигат това въздействие?

 1. Като създават работеща организация – осигурявайки цялостна структура, предоставяща условия и инициативи, които напълно подкрепят, а не подтискат преподаването и ученето.
 2. Като изграждат и насочват – очертават ясна посока, която е разбираема от всички, установяват ясни очаквания и използват събирането на данни за установяване на прогреса и успеваемостта.
 3. Чрез развитие на хората – осигуряване на специалисти в системата с необходимата им подкрепа и обучения, за да успеят. Ние вярваме, че ефективното обучително лидерство е ключово за подобряване на ученето.
  Ние се нуждаем от нов член на борда с опит в сферата, който да проучва наличните доказателства и предлага на обучителите, формиращите политики и всички заинтересовани граждани от детското развитие, достъпни отговори на тези важни за нас въпроси.
  Позицията ще бъде финансово обвързана при участие в проекти.

Смятате ли, че тази позиция отговаря на Вашите интереси, умения и експертиза? Дали ще имате свободно време за нас в 2018 година?
Ако да, моля изпратете своя автобиография и мотивационно писмо на следния адрес: childrensocietybg@gmail.com

 

Предстои публикуване на справочника “Европа в Интернет” с автори Мария Герганова и Георги Филипов.

След присъединяването на България към Европейския съюз (EC) на 1 януари 2007 година значително се увеличи необходимостта от информация за евроинтеграционните процеси. Предоставянето й и улесняването на достъпа до нея оказват силно влияние върху участието на Българските граждани в Европейските инициативи.
Основната цел на интернет справочника “Европа в Интернет” за периода 2014-2020 е предоставяне на леснодостъпна информация до гражданите за многобройните и разнообразни дейности на Европейските институции, органи и агенции, Европейските програми и законодателство. “Европа в Интернет” има справочен характер и не претендира за научни приноси или уникалност. В изданието са включени линкове, водещи към интернет портали, свързани с Европейското законодателство, образование и политики. Всички граждани могат да намерят отговори на своите запитвания на официалните сайтове на ЕС.
Публикацията е разделена на осем основни части. В първият раздел са включени интернет сайтове на всички институции и органи на ЕС, в това число и финансови, консултативни и междуинституционални. Втората част е посветена на политиките на ЕС относто регионалното развитие, мерките за сигурност, законодателството и образованието.
Третият раздел предоставя линкове към всички активни Европейски програми и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 година. Следващите два раздела са базирани на обща информация, свързана с различни изисквания и задължения към държавите членки на ЕС и страните, кандидатки за членство.
Последните три раздела на справочника включват линкове към международните органи на Европейския съюз – правителствени и неправителствени организации в България и чужбина, както и допълнителни източници на информация – документи, данни и анализи, свързани с ЕС.
Вярваме, че справочникът “Европа в Интернет” ще бъде полезен за всички граждани, интересуващи се от Европейските институции и интеграционните процеси.

Фондация “Общество на децата” е лицензирана от Държавна агенция за закрила на детето и Агенция за социално подпомагане през месеците август и септември 2015.

 

Фондация „Общество на децата” организира представяне на приоритетите в новия програмен период по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на 7 юли 2015г. от 9 до 17 часа в Дом Европа /ул. „Г.С. Раковски” №124,  http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm /. Специална сесия е предоставена за неправителствени организации и новостите по отношение на следващия програмен период 2014-2020.

Във връзка със старта на новия програмен период, много неправителствени и други организации имат въпроси и потребност от представяне на програмите. Фондация „Общество на децата” вярва, че повече обучения и представяне на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще подпомогнат процеса на кандидатстване и разработване на качествени проекти.

Входът за събитието е с регистрация, участието е отворено за всички организации, които ще кандидатстват с проекти по програмата и имат потребност от информация относно приоритетите. Акцентът е поставен върху работата на неправителствените организации и е предвидена отделна сесия за тях.

Интересът е продиктуван от промените и новостите в програмата и това, че през следващите 5 години предоставената информация за програмата ще ръководи неправителствените и други кандидатстващи организации.

За целите на представянето участват обучители от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:

 • Г-жа Валентина Динева, Държавен експерт Отдел „Верификация” , ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти”
 • Г-н Васил Асенов, Главен експерт Отдел „Програмиране и планиране”, ГД  „Европейски фондове, международни програми и проекти”

За участие в обучението са поканени представители на неправителствени, държавни, общински или други организации, които планират да кандидатстват с проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по време на следващия програмен период. Вярваме, че планираното обучение предостави ценна информация за развитието на неправителствения сектор.