ПРОГРАМИ

  • Деца в риск от изоставяне
  • Срещащи проблеми с училищната успеваемост
  • Демонстриращи поведенчески отклонения
  • Тормозещи другите деца
  • Емоционално нестабилни, включително употребяващи забранени субстанции
  • Изоставащи в развитието
  • Застъпническата програма на Фондация “Общество на децата” предоставя професионална психологическа оценка на всяко включено дете и подготовка на план за бъдещето. Подкрепени в този процес са семействата и училищните ръководства също така.
CONTACT US

Фондация „Общество на децата” провежда инициативата „Всяко дете има право на знание и развитие”

С малък жест на добрина можете да дарите по-добро бъдеще на много деца.

Инициативата подкрепя повече деца в България да имат достъп до знание и развитие на техния потенциал. Образованието е фундаментална основа, която позволява на децата да развият своя потенциал, да увеличат възможностите си за успех в живота и да изградят активно гражданско и икономически силно общество.

Кампанията „Подари знание, за да се развиват децата на България“ цели да набере средства, които да  подкрепят програмите на Фондация „Общество на децата” за адресиране причините за отпадане и незаписване на българските деца за училище. Програмите включват различни компоненти, като основен фокус е застъпничеството чрез работата в сферата на ранното детско развитие, работа с родителите, работа с най-уязвимите общности. Програмите са насочени към развиване на ранното учене, включване на децата във форми на предучилищно възпитание и образование, изграждане на връзка с родителите и позитивно родителстване, подкрепа за задържане в училище на момчетата и момичетата.

CONTACT US

Справочникът “Европа в Интернет” с автори Мария Герганова и Георги Филипов е най-новото издание на Фондация “Общество на децата”. Обединихме усилията на специалисти с дългогодишен опит, за да обогатим знанията за европейските програми и институции в България.

След присъединяването на България към Европейския съюз (EC) на 1 януари 2007 година значително се увеличи необходимостта от информация за евроинтеграционните процеси. Предоставянето й и улесняването на достъпа до нея оказват силно влияние върху участието на Българските граждани в Европейските инициативи.
Основната цел на интернет справочника “Европа в Интернет” за периода 2014-2020 е предоставяне на леснодостъпна информация до гражданите за многобройните и разнообразни дейности на Европейските институции, органи и агенции, Европейските програми и законодателство. “Европа в Интернет” има справочен характер и не претендира за научни приноси или уникалност. В изданието са включени линкове, водещи към интернет портали, свързани с Европейското законодателство, образование и политики. Всички граждани могат да намерят отговори на своите запитвания на официалните сайтове на ЕС.
Публикацията е разделена на осем основни части. В първият раздел са включени интернет сайтове на всички институции и органи на ЕС, в това число и финансови, консултативни и междуинституционални. Втората част е посветена на политиките на ЕС относто регионалното развитие, мерките за сигурност, законодателството и образованието.
Третият раздел предоставя линкове към всички активни Европейски програми и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 година. Следващите два раздела са базирани на обща информация, свързана с различни изисквания и задължения към държавите членки на ЕС и страните, кандидатки за членство.
Последните три раздела на справочника включват линкове към международните органи на Европейския съюз – правителствени и неправителствени организации в България и чужбина, както и допълнителни източници на информация – документи, данни и анализи, свързани с ЕС.
Вярваме, че справочникът “Европа в Интернет” ще бъде полезен за всички граждани, интересуващи се от Европейските институции и интеграционните процеси.

CONTACT US